Säännöt

SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA ry SÄÄNNÖT
1 §
Yhdistyksen nimi on Sisä-Suomen Metsästysseura ry. ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliitto ry:n, Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n. Yhdistys voi liittyä johtokunnan päätöksellä sen tarkoitusperiä palveleviin
yhdistyksiin.
2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa maillaan järkiperäistä metsästystä ja riistanhoitoa, sekä
niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen sekä
huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä,
2) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista,
3) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa,
4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää
vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten
rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisestä metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä
luonnonsuojelusta,
5) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa
jäsenistönsä, maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa,
6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta ja käyttöä ja jalostusta,
7) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja
urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-, ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi
asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
4 §
Yhdistyksen varsinaisiksi- ja kannattajajäseniksi pääsevät ne hyvämaineiset riistanhoitoa ja
metsästystä harrastavat henkilöt, jotka johtokunnan esittäminä yhdistyksen kokouksen
päätöksellä näiden sääntöjen 13 §:n 12 kohdassa mainitulla tavalla jäseniksi hyväksytään.
Yhdistyksen johtokunta on oikeutettu näiden sääntöjen 6 §:n 1 kohdassa mainituin perustein
hyväksymään maanomistajan maanomistajajäseneksi.
5 §
Jäseneksi pyrkijälle katsotaan eduksi, jos hänen äitinsä tai isänsä on kuulunut yhdistykseen yli 5
vuotta ja on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.
Jäsenhakemuksen tulee olla kirjallinen ja siinä tulee olla kahden yhdistykseen kuuluvan jäsenen
lausunto.
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan
yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja
heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen
vuosikokous vuosittain määrää.
Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä, samoin kuin
kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan vuosittain tai
tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.
Yhdistyksen jäsen on velvollinen osallistumaan vuosittain ainakin yhden päivän ajan
riistanhoito-, kennel-, koe- tai muuhun yhdistyksen eduksi koituvaan toimintaan tai muussa
tapauksessa hänen on maksettava yhdistykselle suorittamatta jääneen työn arvona
riistanhoitomaksu, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää. Jäsen, joka on
täyttänyt 65 vuotta, on tässä pykälässä mainitusta velvoitteesta vapaa. Johtokunta voi myös
harkintansa mukaan sairauden tai muun pätevän syyn takia vapauttaa jäsenen edellä mainitun
velvoitteen suorittamisesta.
6 §
Yhdistyksen jäseniä ovat:
1) maanomistajajäsen, joka luovuttaa omistamansa maa-alueen joko korvausta vastaan tai
korvauksetta yhdistyksen metsästys- ja riistanhoitoalueeksi. Johtokunta voi hänet vapauttaa
liittymis- ja jäsenmaksun suorittamisesta, jos edellä mainittu maa-alue on riittävän suuri, jonka
johtokunta kulloinkin harkitsee,
2) varsinainen jäsen, joka suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun,
3) kannattajajäsen, joka suorittaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, on
kuitenkin vapautettu 13 §:n 10 kohdan mukaan määrättävästä liittymismaksusta, eikä metsästä
yhdistyksen alueella.
Varsinainen jäsen valitaan ensin yhdeksi koevuodeksi, eikä hän ei voi kuulua jäsenenä toiseen
samalla paikkakunnalla toimivaan metsästysyhdistykseen.
Kaikkien jäsenten äänioikeuden osalta noudatetaan yhdistyslain 13 §:ää, jota ei näiden sääntöjen
muiden pykälien määräyksillä rajoiteta.
Aikaisempien sääntöjen mukaan hyväksyttyjen jäsenten oikeudet pysyvät ennallaan.
7 §
Yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioitunut jäsen voidaan johtokunnan esityksestä
yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi, jolloin hänelle annetaan
yhdistyksen kultainen merkki ja hän vapautuu jäsenmaksun suorittamisesta yhdistykselle.
8 §
Kun yhdistyksen jäsen on saavuttanut 60 vuoden iän ja suorittanut yhdistykselle jäsenmaksun 25
vuoden ajan, johtokunta myöntää hänelle vapaajäsenoikeudet jäsenen anomuksesta. Sairauden tai
muun pätevän syyn takia johtokunnalla on oikeus myöntää vapaajäsenoikeudet harkintansa
mukaan, vaikka jäsen ei ole vielä saavuttanutkaan mainittua ikärajaa.
9 §
Jos jäsen on pitkäaikaisen sairauden, opiskelun, asevelvollisuuden suorittamisen, paikkakunnalta
muuton tai muun pätevän syyn takia estynyt osallistumasta yhdistyksen toimintaan, voi
johtokunta anomuksesta myöntää hänelle vapautuksen jäsenmaksusta enintään viiden vuoden
ajaksi, jona aikana hänellä ei ole oikeuksia eikä velvoitteita yhdistystä kohtaan.
10 §
Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä
ohjesääntöjä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta heinäkuun loppuun mennessä, voi johtokunta
yksimielisellä päätöksellä erottaa. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös
yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on esitettävä kirjallisesti johtokunnalle 30
päivän kuluessa erotuspäätöksen tiedoksisaamisesta lukien. Jos vaatimusta ei esitetä sääntöjen
määräämässä järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta
muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten kun yhdistyksen
kokous on 2/3 äänten enemmistöllä erottamispäätöksen vahvistanut. Samalla tavoin voidaan
hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä.
Maanvuokrasopimukseen perustuva jäsenyys raukeaa ko. sopimuksen rauetessa.
Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on
velvollinen suorittamaan jäsenmaksun kuluvalta vuodelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään
yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
11 §
Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä
päivänä.
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi
vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 8 muuta jäsentä.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä
on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta
toiminnantarkastajille, joiden tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään viisi (5) päivää ennen
vuosikokousta.
12 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet
kaikkiin kokouksiin vähintään 1 viikkoa ennen kokousta. Kokousilmoitus on julkaistava
yhdistyksen www-sivuilla.
13 §
Vuosikokous pidetään tammi- huhtikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
4) esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta,
5) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, sekä päätetään tilien
hyväksymisestä tilinpäätöksen vahvistamisesta,
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
7) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja
kahden varatilintarkastajan vaali,
8) vahvistetaan toiminta-, ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten,
9) hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio,
10) määrätään yhdistyksen liittymis-, riistanhoito-, ja jäsenmaksun suuruus, erikseen varsinaisten
ja kannattajajäsenten osalta,
11) valitaan tarpeelliset jaostot ja metsästyksenjohtajat,
12) toimitetaan uusien jäsenten valinta, jolloin vähintään 2/3 annetuista äänistä on oltava
hyväksymisen kannalla,
13) käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten kirjallisesti johtokunnalle vähintään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
14) päätetään Keski-Suomen riistanhoitopiirille ja toimialueen riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä
esityksistä
15) valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä Keski-Suomen Kennelpiiri ry:n ym.
kokouksiin,
16) käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
14 §
Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja siinä päätetään:
1) jäsenten ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla
edessä olevana metsästyskautena.
2) yhdistyksen metsästysalueilla toimeenpantavista rauhoituksista ja riistansuojelutoimenpiteistä.
3) toimitetaan uusien jäsenten valinta, jolloin vähintään 2/3 annetuista äänistä on oltava
hyväksymisen kannalla.
4) Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.
15 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin
päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta
kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1
kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsuun on voimassa, mitä 12 §:ssä on
määrätty.
16 §
Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia
metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen
kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa.
17 §
Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetuista riistanhoitotöistä ym.
toiminnasta.
18 §
Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistysten ja Keski-Suomen
riistanhoitopiirin kanssa. Toimintavuoden aikana tapahtuneista toimihenkilömuutoksista on
ilmoitus tehtävä välittömästi ja tulee yhdistyksen antaa riistanhoitoyhdistyksille ja piirille niiden
pyytämät tiedot.
19 §
Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä,
tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on
mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään 3/4
äänestyksessä annetuista äänistä.
20 §
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen mukaisesti
johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus
riistanhoitoyhdistyksille ja piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.
21§
Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään.
SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA ry :n RINTAMERKKIEN SÄÄNNÖT
Sisä-Suomen Metsästysseura ry:llä on kolmenlaisia (3), rintamerkkejä:
1. jäsenmerkki
2. ansiomerkki
3. kultainen ansiomerkki
Jäsenmerkki
on hopeasta valmistettu ja sen kuvion muodostaa: Keskikuviona lentävän linnun kuva,
yläreunassa kirjaimet S.S.M.S, ja alareunassa kaksi (2) metsästysampuma-asetta, jotka ristissä
piiput viistosti ylöspäin, vuosiluku 1926 on linnun ja aseitten välissä sekä merkin reunassa
havuseppeleet.
Ansiomerkki
on muuten samanlainen kuin jäsenmerkkikin, paitsi, että, merkin keskikuviona oleva linnun kuva
on kullattu.
Kultainen ansiomerkki
on muuten samanlainen kuin jäsenmerkki, mutta se on kokonaan kullattu.
Jäsenmerkin saa jokainen seuran jäsen ostaa johtokunnan kulloinkin vahvistamalla hinnalla.
Myöskin seuraan kuulumattomalle henkilölle saadaan merkki luovuttaa johtokunnan
yksimielisellä päätöksellä, kunnian tai huomionosoituksena seuraamme myötämielisesti
suhtautuneille. Viimeksi mainituille henkilöille merkki on maksuton ja pidetään merkin saajista
luetteloa.
Ansiomerkin, joka voidaan antaa vain seuran jäsenelle tai entiselle seuran jäsenelle, antamisesta
päättää johtokunta äänten enemmistöllä.
Merkkejä jaetaan johtokunnan harkinnan mukainen lukumäärä kerrallaan seuran
vuosikokouksissa tai muissa seuran juhlatilaisuuksissa
Merkin yleisinä jakoperusteina on, että henkilö on ollut seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta ja on
ottanut aktiivisesti osaa seuratoimintaan, ja että hän on: joko:
1. toiminut tunnollisesti seuran virkailijana, tai johtokunnan jäsenenä, taikka,
2. suorittanut menestyksellisesti muita luottamustehtäviä, taikka
3. suorittanut runsaasti erilaisia seuratoiminnan tehtäviä.
Kultaisen ansiomerkin, joka voidaan antaa vain seuran jäsenelle tai entiselle jäsenelle,
antamisesta päättää johtokunta ja on päätöksen oltava yksimielinen. Merkin yleisinä
jakoperusteina on:
1. että henkilö on ollut seuran jäsenenä vähintään 15 vuotta
2. että henkilölle on aikaisemmin annettu ansiomerkki
3. ja että hän tämän lisäksi on joko
1. hyvin pitkäaikaisesti ja menestyksellisesti toiminut seuran virkailijana johtokunnan
jäsenenä tai erilaisissa luottamustehtävissä, taikka
2. suorittanut muita erittäin suuriarvoisia tehtäviä seuran hyväksi.
Ansiomerkki ja kultainen ansiomerkki luovutetaan lunastuksetta ja niiden saajista pidetään
luetteloa.
SISÄ-SUOMEN METSÄSTYSSEURA ry :n VIIRIN SAANNÖT
Sisä-Suomen Metsästysseura ry :llä on ”pöytäviiri” jonka kuviona on vihreä metsäaiheinen
pohja, keskiviivan yläpuolella tunnuksena seuran merkki, sahalaitaisen alareunan kummassakin
sivussa tupsu, ja viiri on kiinnitetty tankoon niin että se riippuu pystyasennossa.
Viiri voidaan antaa kunnian- tai huomionosoituksena
1. seuratoimintaamme sivuaville ja seuraamme myötämielisesti suhtautuville järjestöille ja
seuroille tai yksityisille henkilöille
2. seuratoiminnassa ansioituneelle S.S.M.S:n jäsenelle.
Viiri annetaan maksutta ja sen antamisesta päättää seuran johtokunta ja on päätöksen oltava
yksimielinen.
Viirin antamisen yleiset edellytykset ovat:
Järjestöille jne. annettavan viirin antamisen ratkaisee kussakin yksittäistapauksessa johtokunta
huomioon ottamalla edellä olevat määräykset.
Seuran jäsenelle annettavan viirin:
että,
1. henkilö on tai on ollut seuramme jäsen vähintään viisitoista (15) vuotta
2. henkilö on vähintään 50-vuotias. Kuitenkin viiri voidaan antaa alle 50-vuotiaallekin, jos
muut viirin antamiseen vaikuttavat edellytykset ovat olemassa, ja henkilön on
vetäydyttävä hänestä johtumattomasta syystä syrjään seuratoiminnastamme. Tällaisina
syinä on pidettävä vaikeaa sairautta, paikkakunnalta poismuuttoa yms.
3. sekä henkilö on joko hyvin pitkäaikaisesti ja menestyksellisesti toiminut seuran
virkailijana, johtokunnan jäsenenä tai erilaisissa luottamustehtävissä, taikka suorittanut
muita erittäin suuriarvoisia tehtäviä seuran hyväksi.
Sisä-Suomen Metsästysseura ry:n rintamerkkien ja viirien säännöt hyväksytty vuonna 1966.
Muutettu 1987.